گزارش بازدید کارگروه نظارت و پایش سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:‌‌

در تاریخ یکم مهرماه ، نماینده گروه نظارت و پایش این شرکت به همراه اعضای کارگروه نظارت و پایش سازمان جهاد کشاورزی ، به تعدادی از فروشگاه‌های کود و سم و بذر منطقه تو کهور هشت بندی مراجعه و بازدید نمودند و با توجه به اینکه ، دارای کودهای غیر مجاز و بدون شماره ثبت ماده کودی و یا تاریخ تولید بودند ، موارد مزبور در فرم های مربوطه ثبت و توسط نماینده سازمان صنعت ، معدن و تجارت میناب نیز ، به سازمان تعزیرات حکومتی ، جهت جریمه شدن ،  معرفی گردیدند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید