اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی، پشتیبانی و...  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب  استان کرمان، در روز پنجشنبه، بیست و هفتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 9 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

کلمات کلیدی : امور حفاظت فیزیکی
اخبار برگزیده