اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع حمل و نگهداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

با توجه به اینکه بارنامه های محموله های کود کشاورزی توسط شرکتهای حمل و نقل جاده ای طرف قرارداد به اداره حمل و نقل مدیریت توزیع حمل و نگهداری ارسال می شوند این اداره تعداد 520 فقره از این بارنامه ها را مورد بررسی قرار داده و پس از آن صورتحساب های مربوطه را جهت پرداخت به این شرکتها به امور مالی ارسال نموده است.   

کلمات کلیدی : حمل کود توزیع کود
اخبار برگزیده