اخبار

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

درچارچوب فعالیتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و حمایت از شرکت های داخلی دانش بنیان، مهندس شمس اله ملازاده عضو هیئت مدیره و معاون محترم فنی و کنترل گیاهی شرکت خدمات حمایتی از خطوط کود و مونوآمونیوم فسفات و فسفات اوره از شرکت کیمیا پژوهان فرداد، بازدید نمودند. در این بازدید مهندس محمدرضا نیارکی مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی شرکت، ایشان را همراهی کردند.


اخبار برگزیده