برداشت پسته درشهرستان ارزوئیه استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان به نقل از امیری مدیرجهادکشاورزی شهرستان ارزوئیه گفت:برداشت پسته درشهرستان ارزوئیه از نیمه دوم شهریور ماه آغاز وتا اواسط مهرماه ادامه داردوپیش بینی می شودبیش از دوهزاروپانصدتن محصول پسته تولید وروانه بازارگردد

مهندس قاسمی افزود:شهرستان ارزوئیه رتبه اول را در تولید گندم وذرت دراستان دارا می باشد وهمچنین محصولات باغی متعددی نیز درشهرستان مذکور تولید می شود،تعدادپانزده کارگزار،امرتوزیع کودشیمیایی شهرستان ارزوییه را به انجام می رسانند.

وی درادامه گفت درطول سال زراعی قبل، مقدار 12565تن کوداوره،658تن کوددی آمونیوم فسفات،858تن کودسولفات پتاسیم،904تن کود سوپرفسفات تریپل و175تن کود کلرورپتاسیم ازطریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان ارزوئیه توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید