بازدیدهای دوره ای انبار کارگزاران توزیع نهاده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

در جهت بازدیدهای دوره ای کارگزاران، کارشناسان فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بازدیدهایی از انبارهای کارگزاران توزیع کود شیمیایی دشت کبار و والیجرد استان قم داشته اند که موارد و تذکرات لازم در خصوص انبارداری، چیدمان، نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی و توزیع با قیمتهای مصوب در چرخه رسمی توزیع کود و طبق دستورالعمل های شرکت، به آنها داده شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید