بازدید از مزرعه الگویی کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از مزرعه الگویی تغذیه گیاهی کلزا در شهرستان قرچک بازدید نمود

در این بازدید که کارشناس مجری هماهنگ کننده استاتی طرح و کارشناسان ذیربط تغذیه گیاهی  مهندس راه انجام را همراهی میکردند توضیحاتی در خصوص مزرعه ارائه نمودند ، با توجه به اینکه مزرعه کلزا با تاخیر فراوان کشت شده از وضعیت مناسبی برخوردار نبود که توصیه های لازم از سوی مدیر استان به کارشناسان مربوطه ارائه گردید ، لازم به یادآوری  است در این طرح تعداد  شرکت 8 شرکت کننده کود مشارکت دارند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید