تامین کود شهرستان بشرویه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گفت : از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت ماه مقدار 403 تن انواع کود به شهرستان بشرویه اختصاص داده شده است.

وی افزود : این مقدار کود برای توزیع بین کشاورزان به انبارکارگزاران تحت پوشش شرکت حمل گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید