بازدید مزرعه نمایشی پایلوت گندم

بازدید کارشناسان از مزرعه نمایشی پایلوت گندم 25 خرداد ماه 1399 - استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

سید علیرضا موسوی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  با اعلام  این خبر گفت: کارگروه پایلوت تغذیه گیاهی گندم استان متشکل از ، مدیر و کارشناسان فنی زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و  معاون فنی و کارشناس فنی مجری طرح شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  و همچنین کارشناسان مرکزخدمات جهاد کشاورزی ابراهیم آباد، مورخ یکشنبه مورخ 99/3/25 از مزرعه پایلوت تغذیه گیاهی واقع در روستای مشک آباد،  کشاورز پیشرو آقای فراهانی ،از توابع شهرستان اراک بازدید   واز روند رشد گندم در نقاط مختلف که  با کود دهی شرکتهای  مختلف میباشد ،  بازدیدهای را بعمل آوردند.  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید