جلسه تامین کود در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

آقای افضلی مدیر استان سمنان، از تشکیل جلسه ای در سازمان جهاد کشاورزی پیرامون تامین و توزیع کود اوره با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی و مدیر استان آقای افضلی تشکیل گردید و مقرر شد، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بر اساس سهمیه هر منطقه کود مورد نظر آنها را در اسرع وقت تامین تا از طریق کارگزاران به دست کشاورزان برسد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید