عملیات موجودی برداری کودهای فسفاته و پتاسه انبارهای کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

 گروه پایش و امور بازرگانی شركت در دو‌ گروه جداگانه به منظور موجودی برداری کودهای فسفاته و‌ پتاسه در پی اعلام تغییر نرخ نسبتبه بازدید از انبار کارگزاران در شهرستان های مختلف استان پرداختند

در بازدیدهای صورت گرفته از انبارها هیچ گونه کود فسفاته و پتاسه اى مشاهده نگردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید