اصلاح و بازنگری در تخصیص سهمیه ها و نهاده های کشاورزی برای کردستان

سومین جلسه ویدئو کنفرانس ملی هم اندیشی طرح یاوران تولید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان

محمد فرید سپری گفت: با توجه به اینکه 10 درصد گندم کشور در استان کردستان تولید می شود، باید اصلاح و بازنگری  در تخصیص سهمیه ها و نهاده ها  بخصوص در بحث تخصیص کودهای شیمیایی صورت بگیرید و سهیمه استان کردستان متناسب با میزان تولید محصولات کشاورزی باشد.
 
در سومین جلسه ویدئو کنفرانس ملی هم اندیشی طرح یاوران تولید با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان،مدیر هماهنگی ترویج و مسئولین مرتبط در وزارت خانه و روسای سازمان جهاد کشاورزی سایر استانهای کشور برگزارشد.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در این ویدئو کنفرانس اظهارکرد: طرح یاوران تولید به منظور تعامل هر چه نزدیک‌ تر همه واحدهای اجرایی و تحقیقاتی و افزایش اثربخشی دانش و تکنولوژی درعرصه‌های تولیدی میباشد.
 
وی افزود: در طرح یاوران تولید با تشکیل تیم های پایش ونظارت متشکل ازمحققان وکارشناسان اجرایی، باید چالش های عرصه تولید و موانع بر سرراه تولیدکنندگان بررسی و رفع شود.
 
وی با بیان اینکه هدف اصلی این طرح استفاده از ظرفیت کلیه محققین، مسئله یابی و کار میدانی است، پیشنهاد کرد تا ظرفیت ها وتوانمندی ها و امکانات در سطح شهرستانهای تابعه استان با حضور مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و نیز مسئولان مرکز تحقیقات کشاورزی بررسی و اولویت های تحقیقی و ترویجی مشخص شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید