تامین وتوزیع 4/123تن انواع کودشیمیایی درشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار4/123تن از انواع کودهای شیمیایی جهت بهره برداران شهرستان صحنه  تامین وتوزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید