میزان توزیع کود فسفاته و پتاسه جهت کشت بهاره در شهرستان بجنورد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از تامین و توزیع 3000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم و 5000 کیلوگرم کود سوپرفسفات تریپل در شهرستان بجنورد جهت کشت بهاره از طریق کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی برای کشاورزان متقاضی توزیع گردیده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید