تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری حمل وتخلیه مقدار 27000تن انواع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

شرکت خدمات حمايتي کشاورزي استان اصفهان  درنظردارد، عملیات بارگیری حمل وتخلیه مقدار 27000تن انواع نهاده های کشاورزی ازمبداء انبارهای سازمانی در شهراصفهان به اقصی نقاط داخل وخارج استان را ازطريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الكترونیكی دولت(ستاد) به پیمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از"دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادو . . ."از طريق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت (ستاد) به آدرس انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید