بازدید کارگروه پایش نهاده های کشاورزی از کارگزاران استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود مدیر استان اصفهان اقای فریدون صفایی از بازدید کارگروه پایش استان اصفهان از کارگزاری های شهرستان دولت اباد و برخوار و انبارهای نگهداری کود کارگزاران و روند توزیع و ثبت رسید بارنامه و حواله کشاورز خبر داد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید