تامین وتوزیع 10000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم درشهرستان کنگاوراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای خردادماه سال جاری مقدار10000کیلوگرم کودسولفات پتاسیم جهت بهره برداران شهرستان کنگاورتامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید