تامین وتوزیع5000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان صحنه استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار5000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان صحنه تامین وتوزیع شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید