نقش اسید آمینه در گیاهان و اهمیت استفاده از کودهای اسیدهای آمینه در کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از اهمیت و نقش اسید آمینه در تولید محصولات کشاورزی با آگاهی و خدمات مشاوره ای از طریق کارگزاری  های کود استان به بهره برداران بخش های مختلف کشاورزی خبر داد.

دکتر صالح محمدی با بیان اینکه این کودهای اسید آمینه با دارا بودن طیف کاملی از اسیدهای آمینه، باعث بهبود شرایط رشدی گیاهان می‌شود. اسید آمینه‌ها در گیاهان در بسیاری از مسیرهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان ایفای نقش می‌کنند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:

 • نقش متابولیتی در جوانه زنی بذر ( آسپارتیک اسید )
 • افزایش مقاومت به خشکی ( ترئونین )
 • تولید کلروفیل، تنظیم روزنه ها، بهبود در گرده افشانی، جوانه زنی بذر ( سرین )
 • مقاومت به تنش گرما، شوری، خشکی و سرما ( گلوتامیک اسید )
 • کیلات کننده، مقاومت به گرما و تولید کلروفیل ( پرولین )
 • تولید کلروفیل و نقش در جوانه زنی بذر ( آلانین )
 • مقاومت به خشکی، جوانه زنی بذر ( متیونین )
 • رسیدگی میوه و دانه، تنظیم روزنه ها ( ایزولوسین )
 • مقاومت به تنش شوری و خشکی، بهبود در گرده افشانی ( لوسین )
 • ترکیبات هیومیک، تشکیل لیگنین ( فنیل آلانین )
 • کمک به رسیدگی میوه ها ( هیستیدین )
 • تولید کلروفیل و نقش در جوانه زنی بذر ( لیزین )
 • توسعه ریشه، القای گلدهی و هورمون رشد ( آرژنین )
 • دفاع در برابر حملات پاتوژن‌ها، بهبود حرکت آب در گیاه ( هیدروکسی پرولین )

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید