اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان ، 
 
مهندس کامران ماسوری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان صبح امروز چهارشنبه  22 دی ماه 1400 در گفتگو با خبرنگار ما از صادرشدن تعداد 90،633حواله الکترونیک به کشاورز* در سامانه پایش وکنترل موادکودی *وسامانه حمل ونقل وتوزیع نهاده های کشاورزی در استان لرستان خبر داد.
مهندس کامران ماسوری با اعلام این خبر گفت :آموزش عملی به صورت حضور میدانی ،عملی و مجازی در تمام استان لرستان توسط گروه آموزشی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان (آقایان مهندس آریافرد وسپهوند) همچنان در حال آموزش وپیاده سازی ست.