جلسه مدیرماشین آلات وادوات کشاورزی بهمراه کارشناس با مدیروکارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران


تاریخ ارسال :

۴ بهمن ۱۴۰۱

جلسه مدیرماشین آلات وادوات کشاورزی بهمراه کارشناس با مدیروکارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

به گزارش رابط روابط عمومی ماشین آلات وادوات کشاورزی 

 مدیرماشین آلات وادوات کشاورزی بهمراه کارشناس در جلسه با مدیر و کارشناسان  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران درخصوص دستگاههای بوجاری مذاکره نمودند .