عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 60 هزارتن کود شیمیایی از پتروشیمی مسجد سلیمان

مهلت دریافت سند: ۲۴ مهر ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری