عنوان: تجدید مزایده دو قطعه زمین در آذربایجانشرقی

مهلت دریافت سند: ۴ اسفند ۱۴۰۰
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده