جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی یک مرحله یی امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی استان بوشهر
  • مهلت دریافت سند : ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

مناقصه عمومی یک مرحله یی امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی استان بوشهر نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله یی امورنگهبانی و حفاظت فیزیکی استان بوشهر نوبت دوم

آخرین اخبار