جزئیات مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود آلی فسفاته گرانوله و کود میکروبی فسفاته گرانوله
  • مهلت دریافت سند : ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
  • سازمانهای مرتبط : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

دانلود فایل

  • شرایط مناقصه 20 هزار تن کود میکروبی فسفاته:
  • شرایط مناقصه 30 هزار تن کود آلی فسفاته گرانوله:
  • فرمت قرارداد کود میکروبی فسفاته:
  • فرمت قرارداد کود آلی فسفاته گرانوله:

آخرین اخبار
نظرسنجی

آیا از خدمات باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استفاده میکنید/