جزئیات مناقصه و مزایده

مزایده فروش ماشین آلات اسقاطی و سالم در بوشهر
  • مهلت دریافت سند : ۷ آذر ۱۴۰۱

دانلود فایل

  • متن آگهی:

شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان بوشهر وابسته به وزارت جهادکشاورزی در نظر دارد ماشین آلات اسقاطی ، سالم  و مازاد برنیازخودرا ( با ذکر جزئیات در اسناد) را از طریق برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای و در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به فروش برساند.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد، بازگشائی نرخ های پیشنهادی و ... در درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لذا لازم است شرکت کنندگان در مزایده در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

1-شماره فرآخوان و تاریخ انتشار آگهی مزایده در سامانه : ۱۰۰۱۰۰۱۵۲۹۰۰۰۰۰۲، روز چهارشنبه  مورخه 02/9/1401

2-نام و نشانی برگزار کننده مزایده : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر به آدرس : بوشهر-خیابان شهیدچمران-روبروی ورزشگاه کارگران

3-هزینه خرید اسناد مزایده : مبلغ 500.000 ریال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سامانه : از روز چهارشنبه مورخه 02/9/1401 لغایت ساعت 19:00 روز دو شنبه مورخه 07/9/1401

5-آخرین مهلت ارائه نرخ پیشنهادی-بارگذاری در سامانه بصورت pdf تا ساعت 19:00روز شنبه مورخه 19/9/1401

*لازم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل 30روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.

6-تاریخ گشایش پیشنهادها:روزیکشنبه مورخه 20/9/1401 ساعت 9:00در سالن جلسات استان می باشد.

7- بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده 9% به قیمت پیشنهادی خریدار بابت مالیات اضافه می گردد که خریدار موظف به پرداخت آن می باشد.

8- زمان تعیین شده جهت بازدید از ماشین آلات  از روز چهارشنبه مورخه2/9/1401 لغایت روزشنبه مورخه19/9/1401 (از ساعت8:00تا14:00) می باشد.

9-مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: به مبلغ 358.065.000ریال (سیصدوپنجاه وهشت میلیون وشصت وپنج هزار ریال) است که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به شماره حساب شبای  250100004001039704005791IR  نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز 30 کاراکتری  392039773263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.

10-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : اصل تضمین شرکت در مزایده (الف) علاوه بر بارگذاری در سامانه ، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخه 19/9/1401 به دبیرخانه کمیسیون معاملات برگزار کننده مزایده در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.

11-شرکت کارکنان دولت در مزایده طبق مصوبه (قانون منع مداخله کارکنان دو.لت مصوب مورخ 22/دیماه 1337) منع قانونی دارد.

*متقاضیان شرکت در مزایده می توانند قبل از ارائه نرخ پیشنهادی ، از موضوع مزایده در زمان تعیین شده بازدید نمایند.

آخرین اخبار