جزئیات مناقصه و مزایده

حمل وتخليه مقدار 250 هزار تن انواع نهاده هاي كشاورزي بصورت کیسه ای ویا فله توسط پيمانكار از مبدا پتروشیمی پردیس عسلویه
  • مهلت دریافت سند : ۸ بهمن ۱۴۰۱

دانلود فایل

  • عکس آگهی چاپ شده در روزنامه:
  • متن آگهی:

شرکت خدمات حمايتي كشاورزي استان بوشهر وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام حمل وتخليه مقدار 250 هزار تن انواع نهاده هاي كشاورزي  بصورت کیسه ای ویا فله توسط پيمانكار از مبدا پتروشیمی پردیس عسلویه به  اقصي نقاط كشور را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای  به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از "دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و... " در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی(توکن) را جهت  شرکت در مناقصه محقق سازند.

1-شماره  فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه: 2001001529000004 روز دوشنبه مورخه 3/11/1401

2- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر  به آدرس : بوشهر/ خیابان شهید چمران/روبروی ورزشگاه کارگران

3-هزینه خریداسناد مناقصه:مبلغ 000/500ريال می باشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می گیرد.

4-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: از روز دوشنبه مورخه 3/11/1401 ... لغایت ساعت 19روز شنبه  مورخه 8/11/1401

5- آخرین مهلت ارائه پاکت های پیشنهادی- بارگذاری در سامانه بصورت pdf-: تا ساعت19 روز سه شنبه  مورخه 18/11/1401

* لازم به ذکر است اعتبارقیمت پیشنهادی حداقل 45 روز از تاریخ بازگشایی وقرائت پاکت  ج- نرخ پیشنهادی- می باشد.

6-تاریخ گشایش پیشنهاد ها: روز چهارشنبه مورخه 19/11/1401 ساعت 10 صبح

7-میزان و نوع تضمین فرآیند اجرای کار مبلغ: 50.591.000.000 ریال (پنجاه میلیاردوپانصد ونود ویک میلیون ) ریال که به  دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا پرداخت نقدی (فیش واریزی) بحساب شبای شماره  250100004001039704005791IRنزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل از طریق دستور پرداخت ساتنا یا پایا با شناسه واریز 392039773263500650000000000006 قابل ارائه می باشد.

8-آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف)علاوه بر بارگذاری در سامانه، می بایستی بصورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ، حداکثر تا یک ساعت قبل از زمان بازگشایی ( روزچهار شنبه مورخه19/11/1401 ) به دبیرخانه کمیسیون معاملات مناقصه گزار در آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود

آخرین اخبار