تامین کود اوره درمیان


تاریخ ارسال :

۴ اسفند ۱۳۹۸

تامین کود اوره درمیان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمحمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت : در بهمن ماه سال جاری 68 تن کود اوره به درخواست کارگزاران شهرستان درمیان به انبارهای کارگزاران برای توزیع در بین کشاورزان متقاضی فرستاده شد.