توزیع بیش از شش هزارودویست تن کود در شهرستان بردسیر استان کرمان


تاریخ ارسال :

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

توزیع بیش از شش هزارودویست تن کود در شهرستان بردسیر استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:محمدمحسن قاسمی مدیراستان کرمان از توزیع شش هزارودویست ویازده تن انواع کود درسال 1398 بین کشاورزان شهرستان بردسیرخبرداد

مهندس قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان گفت: درطول سال نودوهشت مقدار 4595تن کود ازته،1033تن کود فسفاته،583تن کودپتاسه ازطریق شبکه کارگزاری درشهرستان مذکور توزیع شده است