بازدید و نظارت دقیق از کارگزاری های کود در شهرستان آقلا گلستان


تاریخ ارسال :

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

بازدید و نظارت دقیق از کارگزاری های کود در شهرستان آقلا گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرمت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانحمید هزار  جریبی  مدیر شرکت  ازبازدید حراست جهادکشاورزی شهرستان آق قلا از کارگزاری های کود حسن قاسمی و تمسکنی زاهدی و نظارت بر عملیات توزیع کود خبرداد هزار جریبی تاکید کرد: نماینده جهاد کشاورزی شهرستان آ ق قلا برای نظارت دقیق بر توزع کود در این کارگزاری ها مستقر هستند.