توصیه فنی در مورد محلول پاشی (کود ازته)، استان خراسان رضوی


تاریخ ارسال :

۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹

توصیه فنی در مورد محلول پاشی (کود ازته)، استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضویمعاون واحد فنی این استان :

 محلول پاشی کود ازته در گندم آبی، برای افزایش عملکرد کمی و کیفی آن بهترین کود ازته برای محلول پاشی کود اوره می باشد.

وی در ادامه :

در مرحله خوشه دهی می توان کود اوره را به صورت 5 در هزار در مزارع گندم آبی محلول پاشی کرد.