بررسی انعقاد تفاهمنامه باشرکت ذرپاشا ایرانیان در مدیریت بازرگانی داخلی


تاریخ ارسال :

۱۴ تير ۱۳۹۹

بررسی انعقاد تفاهمنامه باشرکت ذرپاشا ایرانیان در مدیریت بازرگانی داخلی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیدر روز شنبه تاریخ چهاردم تیرماه سال جاری ، مدارک و اسناد از نماینده شرکت سپهر ذر پاشا ایرانیان توسط اداره فروش مدیریت بازرگانی داخلی دریافت  شد و مقرر شد در جلسه کمیته فنی با حضور آقایان دکتر داودی (مدیر محترم دفتر ثبت وکنترل کیفی مواد کودی ) – مهندس علیزاده ( عضو هیئت  مدیره و معاونت محترم بازرگانی ) – مهندس ملازاده ( عضو هیئت مدیره و معاونت محترم فنی و امور تولیدی )- مهندس فلاح ( مدیریت محترم بازرگانی داخلی ) و مهندس خانزادی  ( رئیس محترم اداره فروش )  درخصوص انعقاد تفاهمنامه با شرکت مذکور در قالب کودهای غیریارانه ای بحث و بررسی و تصمیم نهایی صورت پذیرد .