بازگشایی پاکات مناقصه حمل و تخلیه و بارگیری 12000 تن انواع نهاده های کشاورزی


تاریخ ارسال :

۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

بازگشایی پاکات مناقصه حمل و تخلیه و بارگیری 12000 تن انواع نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان،

بازگشایی پاکات مناقصه حمل و تخلیه و بارگیری 12000 تن انواع نهاده های کشاورزی استان از انبار های سازمانی راس ساعت 10 صبح مورخ 98/02/08 انجام پذیرفت .