گزارش بازدید کارگروه پایش و نظارت ( کمیته بازرسی نهاده های کشاورزی استان هرمزگان)


تاریخ ارسال :

۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

گزارش بازدید کارگروه پایش و نظارت ( کمیته بازرسی نهاده های کشاورزی استان هرمزگان)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :در تاریخ 98/2/18نماینده مدیریت استان هرمزگان به همراه اعضای کمیته بازرسی نهاده های کشاورزی استان ( نمایندگان معاونت بهبود تولیدات گیاهی و بازرسی و حراست و مرکز تحقیقات کشاورزی استان ) به اضافه نماینده مدیریت صنعت و معدن و تجارت شهرستان بندرلنگه به محل توزیع و انبار یک کارگزار رسمی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (شرکت تعاونی تولید روستایی گزیر بندرلنگه)و یک فروشگاه توزیع کود و سم شهرستان بندرلنگه مراجعه و به پایش و بازرسی اسناد و مدارک و حواله های توزیع کود شیمیایی اوره در تعاونی مذکور و کودهای ریز مغذی در فروشگاه یاد شده ، طبق دستورالعمل های مربوطه پرداخته و با توجه به موجود نبودن شماره ثبت ماده کودی بر روی یکی از کیسه های کود میکرو و منقضی شدن تاریخ انقضا یکی دیگر از کودهای ریزمغذی موجود در فروشگاه مزبور ، نسبت به نمونه برداری و اقدامات لازم قانونی ، مبادرت ورزیدند.