آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)


تاریخ ارسال :

۲۷ خرداد ۱۳۹۷

آشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار (جلد 2)

تنظیم: رضا فریدون نژادروابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کلیک کنید