سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه


تاریخ ارسال :

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سقوط شاخص قیمت موادغذایی فائو به پایین ترین سطح خود در طی 17 ماه