موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی


تاریخ ارسال :

۵ تير ۱۴۰۰

  موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی

  موانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی

«33 مانع اساسی توسعه تولید در بخش کشاورزی»

 

گردآورنده: رحمان امامي

كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندرانمشاهده ی متن مقاله