برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی دفترمرکزی شرکت در اردیبهشت ماه سال 1401


تاریخ ارسال :

۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه  عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی دفترمرکزی شرکت در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی ساختمان  مرکزی  ، در ستادشرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، در روزیکشنبه،  بیست و پنجم اردیبهشت  ماه سال جاری،  راس ساعت 14، با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات ستاد شرکت  و شرکتهای مناقصه گر،  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.