جلسه نیاز سنجی آموزشی


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

جلسه نیاز سنجی آموزشی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت)مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان با تأیید این خبر افزود در این جلسه که با حضور معاونت محترم بهبود تولیدات گیاهی سازمان و مدیران محترم جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار شد در خصوص جذب حداکثری کود اوره بحث و گفتگو گردید.