برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان البرز در اردیبهشت ماه سال 1401


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان البرز در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،  در روز دو شنبه،  بیست و پنجم اردیبهشت  ماه سال جاری، ساعت 11 ،با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.