برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان خوزستان در اردیبهشت ماه سال 1401


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان خوزستان در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان،  در روز شنبه، پبیست و چهارم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 9 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.