برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان سمنان در اردیبهشت ماه سال جاری


تاریخ ارسال :

۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان سمنان در اردیبهشت ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،  در روز دوشنبه، پبیست و ششم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 9 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.