برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، استان هرمزگان در اردیبهشت ماه سال1401


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی، استان هرمزگان در اردیبهشت ماه سال1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورززی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی شرکت خدمات حمایتی استان هرمزگان ،در روز دو شنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه سال جاری، ساعت 12 ظهر، با حضور اعضاء کمیسیون معاملات استان یاد شده وبا هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.