تدارک و ارسال و توزیع مقدار5585 تن انواع کودهای شیمیایی در استان مرکزی – اردیبهشت 1401


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

تدارک و  ارسال و توزیع  مقدار5585 تن انواع  کودهای  شیمیایی  در استان مرکزی – اردیبهشت 1401

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی مهندس سید علیرضا موسوی  مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی خبر از:  تأمین و ارسال مقدار  5585 تن انواع کودهای  شیمیایی اوره ، سوپرفسفات تریپل ، سولفات پتاسیم پودری و گرانول ، فسفات آمونیم ، فسفات گرانوله  13% ، و کلرور پتاسیم  به کارگزاران بخش خصوصی و شرکت تعاونی روستایی و تعاونی تولید ، در سطح استان مرکزی در اردیبهشت ماه سالجاری خبر داد .

ایشان افزودنند : از مقدار کل 5585 تن کودهای ارسالی مقدار4437 تن اوره  440 تن سوپرفسفات تریپل ، مقدار 340 تن سولفات پتاسیم پودری و گرانول  و 282 تن فسفات آمونیم و فسفات 13% و مقدار 86 تن کلرور پتاسیم ، بوده است .