ارسال انواع کود از انبار مرکزی به مقصد کارگزاری های استان


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

ارسال انواع کود از انبار مرکزی به مقصد کارگزاری های استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ؛ مقدار45 تن انواع کودهای پایه ( سولفات پتاسیم گرانوله وسوپر فسفات تریپل) به کارگزاری های استان ارسال شده است ، به گفته آقای مهندس میرزایی رییس انبارهای مدیریت استان طی این هفته مقدار 45تن کود شامل کود  سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم گرانوله به مقصد کارگزاری های صندوق توسعه ورامین و تعاونی روستایی ابراهیم آباد شهر ری ارسال شده است .