برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان زنجان در اردیبهشت ماه سال 1401


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی استان زنجان در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان، در روز چهارشنبه،  پبیست و هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،   ساعت 8:30 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.