برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان اصفهان در اردیبهشت ماه سال 1401


تاریخ ارسال :

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی استان اصفهان در اردیبهشت ماه سال 1401

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظت فیزیکی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،  در روز چهارشنبه، پبیست و هشتم اردیبهشت  ماه سال جاری،  ساعت 10 صبح، با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.