بازدید میدانی مسوول پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای ذخیره ی کارگزاران بیرانشهر در شهرستان خرم آباد


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۴۰۱

بازدید میدانی مسوول پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای ذخیره ی کارگزاران بیرانشهر در شهرستان خرم آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستانمهندس حسین کریمی مسوول پایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان از انبارهای ذخیره ی کارگزاران نهاده های کشاورزی در شهر بیرانشهر سه شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ بصورت میدانی بازدید بعمل آوردند.