حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی استان خوزستان


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۴۰۱

حواله الکترونیکی صادر شده در سامانه کنترل و پایش مواد کودی استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان اعلام کرد تا تاریخ 1401/3/30 تعداد 17522 حواله الکترونیکی معادل 14462 تن انواع کودهای شیمیایی جهت کشت‌های تابستانه از طریق سامانه کنترل و پایش مواد کودی توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستانها صادر گردید که توسط کارگزاران کود شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی شهرستانها توزیع گردیده است.