جلسه با رئیس اموال وداریی های دفتر مرکزی در استان قم


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۴۰۱

جلسه با رئیس اموال وداریی های دفتر مرکزی در استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

 


جلسه ی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با رئیس اداره اموال و دارایی های دفتر مرکزی در استان قم، در خرداد 1401 در دفتر این مدیریت برگزار شد. در این جلسه لیست اموال و دارایی های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم مورد بررسی قرار گرفت.